OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Nadomestne VINJETE za motorna vozila - možnost pridobitve

Avtoserviserji tudi letos lahko (le) na OZS pridobijo nadomestne vinjete ter tako pomagajo tistim svojim strankam, ki so jim menjali vetrobransko steklo ali sprejeli njihov vozilo v razgradnjo. To je mogoče na podlagi dogovora med Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS) in OZS. Tako avtoserviserji na OZS pridobijo nadomestne vinjete pod posebnimi pogoji.

Nadomestno vinjeto se izda v primerih, določenih v 38. členu Zakona o cestninjenju (Ur.l. RS, št. 24/2015) in sicer, če je cestninski zavezanec oz. lastnik vozila moral:

 • zaradi uničenja zamenjati vetrobransko steklo,
 • zamenjati vozilo ali vetrobransko steklo v garancijski dobi ali
 • oddal vozilo v razgradnjo.

 

V nadaljevanju opisan postopek pridobitve nadomestne vinjete lahko koristi le avtoserviser:

 • ki opravlja vsaj eno od navedenih dejavnosti:
  • vzdrževanje in popravila motornih vozil
   • mehanična popravila
   • popravilo karoserij
   • pranje, poliranje, ličanje vozil
   • popravilo vetrobranskih stekel in oken
  • ali je član GIZ agencija avtoserviserjev
 • ki upošteva pravila DARS glede izdaje oz. zamenjave nadomestne vinjete in
 • lahko (le) na OZS pridobi želeno število nadomestnih vinjet za določen čas.

 

V letu 2018 je možno pridobiti dve vrsti letnih vinjet za dvosledna motorna vozila:

 

 • do največje dovoljene mase 3.500 kg – cestninski razred  2A 
 • z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih NDM ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega – cestninski razred  2B

 

Pridobitev in razdolžitev vinjet se na OZS opravi po naslednjem postopku:

 1. na obrazcu "vloga za pridobitev vinjet 2018" se sekretarju strokovne sekcije avtoserviserjev javi potrebo po številu nadomestnih vinjet – po redni pošti na naslov: OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana – pripis: VINJETE 2018  ali na elektronski naslov: igor.pipan@ozs.si;
 2. na osnovi prejete vloge bo OZS vlagatelju (avtoserviserju) preverila, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje za pridobitev in mu poslala univerzalni plačilni nalog (UPN) za plačilo avansa (v višini vrednosti zaprošenih nadomestnih vinjet);
 3. po prejemu plačila na TRR OZS in po predložitvi dokazila o plačilu avansa (na elektronski naslov: igor.pipan@ozs.si) bo avtoserviser dobil želeno število vinjet in zadolžnico za vinjete;
 4. avtoserviserju bo izdan avansni račun za plačani znesek zaprošenih nadomestnih vinjet;
 5. nečlanom OZS bo izdan tudi račun za manipulativne stroške;
 6. avtoserviser nato z vinjetami ravna skladno s pravili DARS glede zamenjave nadomestne vinjete:
  1. vlogo za izdajo nadomestne vinjete ali za povračilo vrednosti nakupa nadomestne letne oziroma polletne vinjete mora uporabnik vložiti najkasneje v 30 dneh od izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj;
  2. za pridobitev nadomestne vinjete je potrebno izpolniti vlogo (obrazec 3A) in obvezno priložiti: 
  3. do nadomestne vinjete, povračila nakupa nadomestne vinjete oziroma povračila sorazmernega dela do izteka veljavnosti vinjete je upravičen cestninski zavezanec. V kolikor vložnik ni cestninski zavezanec, mora (avtoserviser – pripomba Pipan) vlogi priložiti pooblastilo cestninskega zavezanca, da lahko v njegovem imenu uveljavlja pravice iz naslova nadomestne vinjete;
  4. v primeru zamenjave vetrobranskega stekla - kopijo računa za zamenjavo vetrobranskega stekla, ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno (iz priloženega računa mora biti razvidno kdo je cestninski zavezanec in na katerem vozilu je bila storitev opravljena);
  5. odstranjeno vinjeto (v kolikor na odstranjeni vinjeti ni razvidna cela serijska številka, je potrebno priložiti tudi pripadajoči kupon). Pri odstranjeni polletni, mesečni ali tedenski vinjeti mora biti razviden rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru je treba priložiti še račun o njenem nakupu;
 7. ob koncu leta (najkasneje do 21.12.2018) bo avtoserviser pri sekretarju strokovne sekcije na OZS razdolžil nadomestne vinjete;
 8. narejena bo primerjava zadolženega in razdolženega števila vinjet - če bo število zadolženih in razdolženih vinjet:
  1. enako, bo avtoserviser dobil povrnjen celoten znesek avansa za zaprošene vinjete in dobropis avansnega računa;
  2. če bo obstajala razlika v korist zadolženih vinjet, pa bo avtoserviserju vrnjen le znesek za razdolžene vinjete, za razliko pa mu bo izstavljen račun

 

Na tak način torej avtoserviserji lahko svojih strankam pomagajo pri zemanjavi nadomestnih vinjet in ob skrbnem ravnanju je taka uporaba nadomestnih vinjet brez stroškov, takorekoč brezplačna.

Ljubljana, 8.12.2017