OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoličar / avtoklepar

Emisije hrupa v okolje

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se uporablja za hrup v okolju, ki ga na posameznem območju osnovne namenske rabe prostora, občutljivem za hrup v okolju, povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom.

Pri hrupu je, poleg same jakosti hrupa, pomembno tudi v katerem območju varstva pred hrupom se nahaja obrat, ki povzroča hrup. Pri določanju območij varstva hrupa ima poleg pristojnega ministrstva za okolje določene pristojnosti tudi lokalna skupnost – občina, ki tako na primer v prostorskem načrtu določi meje III. in IV. območja varstva pred hrupom na  posameznem...