OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Obveznosti pri gradnji z vidika požarne varnosti

  • Zasnova ali študija požarne varnosti se izdela po Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti, kjer odgovorni projektant požarne varnosti projektira požarno v objektu glede na njegovo namembnost, dejavnost in nevarne snovi v objektu.
  • Elaborat eksplozijske ogroženosti se izdela na podlagi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti. Delodajalec mora sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovi varnost in zdravje delavcev tam kjer: 
    • lahko nastane eksplozivna atmosfera v tolikšnih količinah, da bi ogrozila zdravje in varnost delavcev ali drugih, je delovno okolje takšno, da se delo lahko varno opravlja,
    • kjer lahko nastane v delovnem okolju eksplozivna atmosfera v tolikšnih količinah, da bi ogrozila varnost in zdravje delavcev, se zagotovi ustrezen nadzor v skladu z oceno tveganja in uporabo ustreznih tehničnih sredstev.

Ker delodajalec v večini primerov ni usposobljen za izdelavo takšnega dokumenta, ga lahko naroči pri strokovnjakih, ki izdelujejo Elaborate eksplozijske ogroženosti.

  • Izkaz požarne varnosti se mora izdelati na podlagi predhodno izdelane Zasnove ali Študije požarne varnosti na podlagi  Pravilnika o požarni varnosti v objektu. Ta dokument predstavlja končno stanje objekta, s strani požarne varnosti. Investitor oz. lastnik objekta mora ob tem priskrbeti vsa potrebna dokazila, certifikate in potrdila s katerimi dokazuje skladnost vgrajenih materialov in brezhibno delovanje celotnega požarnega sistema v objektu.
  • Elaborat eksplozijske ogroženosti  – PID + certifikat o skladnosti vgrajene EX opreme
  • Preveri se ustreznost predvidene vgrajene Ex opreme pri čemer se izda ustrezen certifikat o skladnosti vgrajene EX opreme
  • Požarni red z obveznimi prilogami, načrt evakuacije in požarni načrt se izdela po Pravilniku o požarnem redu in določa objekte, za katere je treba izdelati požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije, obveznosti delodajalca, vsebino in pogoje za izdelavo požarnega reda, požarnega načrta ter načrta evakuacije. Izdela ga lahko oseba, ki ima opravljen strokovni izpit iz varstva pred požarom (Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje ukrepov varstva pred požarom). Vsi zaposleni morajo biti seznanjeni s požarnim redom, kar se izkaže s podpisi. (npr. podpisna lista o seznanitvi)

 

/Vsebine še dopolnjujemo, zato vas prosimo, da nas obvestite, če opazite pomanjkljivost ali napako./