OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Kako do lastne cene delovne ure v avtoservisni delavnici?

Že od lanskega leta veljata novi Zakon o varstvu potrošnikov ter Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga. Zaradi korektnega informiranja strank o cenah vaših storitev morate zato imeti v delavnici na vidnem mestu izpostavljen cenik. A kako določiti ceno svoje delovne ure in kaj vse mora vsebovati, da bo ta realno pokrila vse stroške vašega poslovanja? Sekcija vam je v pomoč pri tem razvila spletno orodje Kalkulator cen za avtoserviserje.

Najprej o zakonu in pravilniku

Že od 26. januarja 2023 veljata torej novi Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS, št 130/2022) in Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga (UL RS, št. 10/2023). Zaradi korektnega informiranja strank o cenah vaših storitev morate imeti na vidnem mestu v poslovnem prostoru, kjer je ta storitev potrošniku ponujena izobešen cenik.

Vsebine in oblika cenika

Cenik mora na primer vsebovati cene oziroma postavke za vse storitve, ki jih zaračunate na izdanih računih, ne pozabite na davek in druge dajatve ter minimalno velikost črk 5 mm. Ceno storitve lahko označite tudi kot ceno delovne ure ali ceno storitve, preračunano na mersko enoto. Če vgrajeno blago za storitev obračunate posebej ali ga prodajate posebej, morate zanj tudi zagotoviti cenik s prodajno ceno. Zaradi vrste določb priporočamo, da oba vsak zase še podrobno preučite.

Lastna cena delovne ure

Ena ključnih lastnih cen v avtoservisni delavnici pa je cena storitve delovne ure, ta se pojavlja v več različicah, saj je praviloma prilagojena različnim vrstam storitev in zahtevnosti dela, vsaka pa mora biti opredeljena posebej.

Če zelo poenostavimo in se za trenutek preselimo kar v delavnico, lahko rečemo tudi tako, da morajo biti vse storitve, ki jih stranki navedete na računu, v naprej določene in s tem preverljive na ceniku v vaši delavnici.

Cene storitev pa je potrebno torej predvideti in izračunati. Kako torej določiti ceno svoje delovne ure in kaj vse mora ta vsebovati? Sekcija vam je zato v pomoč pri tem razvila spletno orodje Kalkulator cen za avtoserviserje.

Kalkulator cen za avtoserviserje

Člani sekcijo pogosto sprašujejo za nasvet, kakšna je prava in primerna cena delovne ure. A enovitega odgovora tu ni, cena se prilagaja najmanj kar vrsti storitve in njeni zahtevnosti, opremljenosti delavnice, času izvedbe, razmeram na trgu in še vrsti drugih dejavnikov.

Sekcija avtoserviserjev je zato že pred leti razvila računalniški program za kalkulacijo cene delovne ure v avtoservisnem obratu, ves čas pa tudi nadgrajuje.

Kalkulator torej ni namenjen oblikovanju neke priporočene cene, saj, kot rečeno, ta ne obstaja, temveč je v prvi vrsti orodje, s katerim lahko določite sebi lastno ceno posamezne svoje storitve.

Kako deluje kalkulator?

Program kalkulator avtoservisejem omogoča informativni izračun cene njihove delovne ure. Z njim lahko določite urno postavko za opravljeno storitev in hkrati preverite, v kolikšni meri s svojo ceno urne postavke pokrivate stroške poslovanja in koliko dobička boste ustvarili. Program je za uporabo zelo preprost in ob pomoči knjigovodskih izkazov si lahko vsak sam izračuna ceno svoje delovne ure.

Kalkulator, ki ga je pripravila sekcija, je namenjen njenim članom, zato je vstop zavarovan s člansko številko in z vstopnim geslom, kar zagotavlja varnost in anonimnost vnesenih podatkov. Program omogoča tudi izpis posamezne kalkulacije, ki je definirana z nazivom firme člana.

Podpora tudi za pogajanja

Poleg oblikovanje lastne cene svojih storitev vam lahko kalkulator pride prav tudi pri oblikovanju pogojev za pogajanja s partnerji, večjimi naročniki in nenazadnje tudi zavarovalnicami.

Metodologija, ki je uporabljena v programu za izračun cene delovne ure v avtoservisnem obratu in po kateri deluje računalniški program, je bila potrjena na seji Lakirno-karoserijskega sveta. Sekcija jo je predstavila tudi zavarovalnicam in podjetju Eurotax, ki so jo potrdili in se z njeno uporabo strinjali. Kalkulacije cen delovne ure, ki so narejene s tem programom, so zato sprejemljive tudi kot argument v pogajanjih.

Pomembne sestavine cene delovne ure

Za nemoteno delovanje avtoservisa bi bilo dobro, da bi ozadje izračuna delovne ure poznali vsi, ki so udeleženi v delovnem procesu, žal pa temu ni tako, saj tej temi v srednjih šolah praviloma ne namenjajo nobene pozornosti.

Nosilci dejavnosti, ki vsaj malo poznajo ozadje izračuna delovne ure, pa vedo, da dejansko dosežena cena delovne ure ne sme biti nižja od dejanske stroškovne cene in da zgolj z lastno ceno delovne ure ne morejo pokrivati stroškov ali celo ustvariti dobička. Tisti, ki ne pokrivajo stroškov lastne cene, morajo nastali primanjkljaj pokriti iz drugih virov ali pa poslujejo z izgubo. Tisti pa, ki ga pokrivajo iz rabatov, ki jih dobivajo pri nakupu materiala in opreme servisa, se morajo ob tem zavedati, da je to zgrešeno ravnanje, ki na dolgi rok nikakor ni vzdržno.

Dejstva, ki jih morate upoštevati

Upravni odbor Sekcije avtoserviserjev pri OZS je zato na spletni strani pripravil primer kalkulacije, ki sicer temelji na povprečnih podatkih našega samozaposlenega avtoserviserja v začetku leta 2022. Navajamo predvsem tista ključna dejstva, na katera se pri kalkulaciji cene ure lahko najhitreje pozabi, podrobno predstavitev kalkulacije pa nujno preglejte še na spletni strani.

Stroški, ki jih morate upoštevati

Zbrati je potrebno vse stroške, ki so v tem opazovanem obdobju nastali. V predstavljenem primeru kalkulacije na spletni strani so zajeti le nekateri stroški, ki so tipični za vsakega avtoserviserja, ti so: neposredni stroški - stroški materiala in drugi neposredni stroški elektrika, licence za računalniške programe, ter stroški dela bruto bruto plača in regres ter stroški izobraževanj, posredni stroški - storitveni stroški telefon, internet, zavarovanja, odpadki, stroški nabave, stroški upravljanja in stroški prodaje, promocije, poslovna darila, stroški financiranja, obresti in poslovnega tveganja, stroški vode, gretja, pisarniškega materiala, strokovne literature, članarin, stroškov davčnih blagajn, stroški informatike, računovodskih storitev, stroški stavbnega zemljišča in podobno, nenazadnje pa tudi pričakovan dobiček in davčne obveznosti.

Tako dobimo seštevek vseh stroškov. Te stroške pa lahko nato pokrivamo le z urami, ki jih dejansko zaračunamo stranki. Stroške moramo torej deliti s številom ur, ki jih bomo dobili po oceni izkoriščenosti delovnega dne, ki je opisana v nadaljevanju. Tako narejen izračun predstavlja lastno ceno ene avtoservisne ure.

Pomembna izkoriščenost delovnega dne

Eno od najbolj pomembnih ključnih dejstev, ki ga morate v tej fazi nujno upoštevati, je izkoriščenost delovnega dne. Izkoriščenost se zmanjšuje zaradi vrste različnih razlogov, vse pa lahko prevedemo v minute, oziroma kar v ure, če opravil ni mogoče zaračunati.

Najbolj običajno so to dogodki, ki so povezani s sprejemom in oddajo vozila v/iz servis, na primer razgovor s stranko, zakaj je pripeljala vozilo na servis, o težavah in opažanjih. Res je, da nam to lahko skrajša čas servisiranja, smiselno pa se je vprašati, komu ta čas neposredno zaračunati?

Izkoriščenost nam zmanjšujejo tudi različne zahteve zavarovalnic, kot so izpolnjevanje dokumentacije, skeniranje, kopiranje, fotografiranje, pošiljanje, pa tudi druga administrativna opravila, ki jih moramo opraviti, da poslovanje poteka normalno in s čim manj tveganji.

Obstaja pa še več drugih dejavnikov, ki vplivajo na izkoriščenost, na primer izostanki povezani z usposabljanjem in izobraževanjem, letnim in bolniškim dopustom, prevzemanjem ali nakupovanjem materialov in rezervnih delov, ter nenazadnje tudi čas, porabljen za malico.

Zaračunate lahko le 5 ur na dan

Vse te izgubljene oziroma bolje rečeno nezaračunane delovne ure zmanjšujejo izkoriščenost delovnega časa in močno vplivajo na ceno delovne ure. V malem in mikro avtoservisnem obratu, ki ima do pet zaposlenih, je izkoriščenost v primeru zelo dobre organizacije dela lahko realno le največ 65 %, torej je mogoče od 8 ur dela na dan realno zaračunati le dobrih 5 ur.

Obiščite tudi spletno stran

Člane Sekcije avtoserviserjev pri OZS vljudno vabimo, da se s spletnim računalniškim programom Kalkulator cen za avtoserviserje čimprej spoznate, najdete pa ga lahko na spletnem naslovu www.avtoserviser.si v zavihku Kalkulator cen, kjer lahko preučite tudi primer kalkulacije s podrobno razčlenitvijo podatkov za samozaposlenega avtoserviserja.

 

Vir: Revija Obrtnik podjetnik, 4/2024, Anton Šijanec