OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Organi sekcije

najpomembnejše dejavnosti v sekciji

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija, ki deluje na območju Republike Slovenije. V zbornico in območno obrtno-podjetniško zbornico (OOZ) se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot tudi vse druge fizične in pravne osebe. Za včlanitev je pristojna OOZ. Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov.

Pravice in obveznosti člana v zbornici zastopa:

  • fizična oseba – osebno;
  • samostojni podjetnik – osebno podjetnik, zakoniti zastopnik ali prokurist;
  • pravna oseba lastnik – družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist.

Status mora biti razviden iz Poslovnega registra Slovenije ali drugih uradnih evidenc.

Glede na izkazan interes članov so v zbornici kot oblike samostojnega strokovnega delovanja in odločanja ustanovljene SEKCIJE za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti. V sekcije se združujejo vsi člani zbornice, ki opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, z namenom opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno dejavnost ali področje posamezne dejavnosti.

Organi sekcije so:

  • Skupščina sekcije: skupščino posamezne sekcije sestavlja po en poslanec sekcije za določeno dejavnost iz posamezne OOZ oz. poslanec iz dejavnosti iz ene ali več OOZ. Skupščina sekcije deluje v skladu s Statutom OZS in Poslovnikom sekcije. Voli predsednika sekcije, ki je mandatar ali izvoli upravni odbor, ki izmed članov upravnega odbora izvolijo predsednika. Skupščina je sklepčna, če je na seji navzoča najmanj polovica članov skupščine.
  • Predsednik sekcije: predstavlja in zastopa sekcijo in skrbi, da je delo sekcije usklajeno z interesi članov sekcije, s sklepi organov sekcije in zbornice ter statutom zbornice. Predsednik sekcije uresničuje sklepe organov sekcije in zbornice. Predsednik sekcije je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora sekcije.Sekcija ima dva (2) podpredsednika upravnega odbora. Podpredsednika upravnega odbora sekcije nadomeščata predsednika sekcije v njegovi odsotnosti. 
  • Upravni odbor sekcije: sestavlja ga 9 članov sekcije avtoserviserjev, ki jih izvoli Skupščina sekcije ob upoštevanju strokovne in regijske zastopanosti članov. Upravni odbor (UO) sprejema sklepe, stališča in predloge glede vseh nalog, ki jih ima sekcija na podlagi Statuta OZS in svojega programa dela. UO vodi predsednik sekcije. Skupščina sekcije mora v poslovniku sekcije določiti, ali bo upravni odbor voljen na klasičen ali mandatarski način.

Organi sekcije se volijo ali imenujejo za dobo 4 let. Njihov mandat sovpada z mandatom organov zbornice. Mandati organov sekcije prenehajo z dnem izvolitve novih organov. Volitve v organe sekcije se izvedejo v skladu s sklepom skupščine zbornice o razpisu volitev. V primeru prenehanja članstva članu prenehajo vse funkcije v organih sekcije.