OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Emisije snovi v vode

Kvaliteta odpadnih vod, ki je še sprejemljiva za iztok v vode, je določena v vrsti uredb, osnovna Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo določa splošna pravila ravnanja in obveznosti povzročiteljev obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami. 

Upravljavci naprav, ki povzročajo emisije v vode, so dolžni pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ter voditi obratovalni dnevnik...