OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Emisije snovi v zrak

V skladu z zahtevami Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje, mora upravljavec naprave oziroma zavezanec za izvedbo obratovalnega monitoringa najkasneje do 31. marca na ARSO posredovati Oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki se izdeluje na spletni aplikaciji ARSO in jo lahko izdela samo pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa emisij...